Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012

萬安寶殿 Vạn An Bảo Điện


萬安寶殿 Vạn An Bảo Điện


Thăng trầm lặng hụp cảnh đời ngao ngán
chán cảnh thế gian chim bay hồi ngạn


2 nhận xét: