Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

Tam thanh tượng của vạn an bảo điện

Tối qua theo lịch ... bộ 3 tượng tam thanh đc chuyển về ... vạn an bảo điện ... Hình ảnh :


1 nhận xét: