Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2012

đạo tế hòa thượng bình an phù

bùa bình an của tế công hòa thượng
đeo và dán

1 nhận xét: