Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012

cầu siêu ....

Thể hiện lòng đại bi , chúng ta thương cảm các loài chúng sanh , thập loại , sáu nẻo , không cửa không nhà , không hương không khói ,không người cúng tế đơm quảy .Ngày 16 âm lịch tôi có lập 1 đàn cầu siêu nhỏ nhoi để  trên nhờ oai lực chư phât dưới nhờ chú ngữ bí mật để mà bố thí khắp cả các chúng sanh . Nam mô cầu nguyện oai lực đức từ phụ , cho chúng sanh no đủ , thoát vòng khổ đau .... A di Đà phật..... Vô lượng thọ phật .... Tỳ lô giá na phật ....nam mô diện nhiên vương bồ tát ... thống lãnh tam thập lục bộ nhất thiết cô hồn âm hồn hà sa đẳng chúng ....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét