Thứ Năm, 19 tháng 1, 2012

nghi cúng táo quân

NGHI CÚNG TÁO QUÂN
Chiên đàn hải ngạn
Lư bén danh hương
Da Du tử mẫu khỏi tai ương
Trong lửa được thanh lương
Lòng thành vừa ươm
Một nén khắp mười phương.
Nam mô Hương Vân Cái Bồ tát ma ha tát.  (3 lần)
Hôm nay nhằm ngày 23 tháng Chạp, chúng con thành tâm sửa soạn hương hoa phẩm vật, cung nghinh Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.  Muốn cho lễ nghinh thanh tịnh, kính nhờ nước pháp tẩy trừ.  Kinh có chân ngôn Sái tịnh, kính nên trì tụng:
Cúi rập quy y Tô Tất Đế
Đầu mặt đảnh lễ đấng Câu Chi
Con nay ca ngợi Đại Chuẩn Đề
Nguyện xin Từ bi luôn gia hộ.
Nam mô tát đa nẫm, tam miệu tam bồ đà, câu chi nẫm, đát điệt tha: Án, chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha (3 lần)
Cành dương nước phép
Rải khắp ba ngàn
Tánh không tám đức sạch trần gian
Pháp giới rộng thênh thang
Tội nghiệp tiêu tan
Lửa đỏ hoá sen vàng.
Nam mô Thanh Lương Địa Bồ tát ma ha tát.  (3 lần)
Kính nghe, mây thơm vấn vít, khí tốt vút cao, trước dâng năm phần khói tỏa, lòng phàm đạt đến chín tầng.  Hương đây là hương, gốc do trời lộ, rể từ đất sanh, khi đốt mây phủ khắp núi sông, chỗ xông khói bay ngát vũ trụ.  Kinh có chân ngôn Nhiên hương, kính nên trì tụng:
Giới, định, tuệ hương, giải thoát hương
Cùng hương tri kiến quí khôn lường
Mây hương toả khắp và ngào ngạt
Đệ tử thành tâm nguyện cúng dường.
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ tát ma ha tát.  (3 lần)
Trộm nghĩ, nội gia trong trắng, đã nhờ công lao nước pháp, đảnh báu khói bay, hẳn mượn sức lực hương mầu.  Bằng muốn cung nghinh tôn thần, phải nhờ triệu thỉnh linh chương.  Kinh có chân ngôn Triệu thỉnh, kính nên trì tụng:
Đem chân ngôn này mà triệu thỉnh
Đông trù chủ giả biết hay xa
Nguyện nhờ Tam bảo sức gia trì
Ngày này giờ này xin giáng xuống.
Nam mô bộ bộ đế rị đà rị đa rị đát đa nga đa da. (3 lần)
Trước nay, chân ngôn Triệu thỉnh, tuyên đọc đã xong, chúng con kính thành, dâng hương bái thỉnh.
Hương hoa thỉnh.
Một lòng phụng thỉnh:  Mạng vâng thừa Thiên đế, quyền trấn giữ Táo quân, sáu thần chiêm ngưỡng tôn vinh, muôn nhà phụng thờ kính quí.
Cung duy, bếp đông chín trời, Táo quân hộ mạng, chủ của một nhà, thần của năm chữ, ban phước xá tội, dời hung hóa cát, an trấn âm dương, bảo vệ gia đình, họa tai đều diệt, phước đức thêm nhiều, có cầu liền ứng, không cảm chẳng thông.  Nam mô Đại bi đại nguyện, đại thánh đại từ, bếp đông chín trời, chủ lò hộ mạng, giúp nước phò dân, thần trông nhà cửa.
Xin nguyện, trên vâng lời Phật, dưới xót phàm tình, giáng xuống cửa nhà, chứng minh công đức.
Hương hoa thỉnh.
Ba thỉnh Táo quân giáng bếp nhà
Nhận hương hoa này khắp cúng dường
Không bỏ từ bi đến chứng minh
Không bỏ uy quang đến chứng minh.
Nam mô Vân Lai Tập Bồ tát ma ha tát.  (3 lần)
Kính mong Táo quân, quang lâm pháp toạ, chúng con sắm đủ lễ mọn, hiến dâng đúng phép.
Nam mô tát phạ đát tha nga đá, phạ rô chỉ đế, án, tam bạt ra tam bạt ra hồng.
(3 lần)
Nam mô tô rô ba da, đát tha nga đa da, đát điệt tha: án, tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần)
Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hộc. (3 lần)
Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ tát ma ha tát. (3 lần)
Quang oai lấp lánh, hoá mầu lung linh, có đủ điệp văn, kính nên tuyên đọc.
Nam mô A Di Đà Phật.
Kính lạy Ngài Đông Trù Tư Mạng Táo Phủ Thần Quân.
Nay nhân ngày 23 tháng Chạp
Chúng con thành kính dạt dào, mênh mông quyết dốc một lòng toàn gia.
Sắm sanh lễ mọn dâng lên dinh tọa, thắp hương thơm lễ tạ ơn chư thần
Đông trù tư mệnh, Táo phủ thần quân.
Ngài là vị chủ, soi xét lòng trần
Người trần phạm tục phạm sai, cúi đầu nhận lỗi các ngài gia ân.
Ban lộc ban phước ban phần, công bằng hợp lý mười phân vẹn mười.
Hôm nay ngài sắp về trời, lòng con tâm niệm vài lời cầu xin:
Cầu cho trăm họ an bình, cầu cho gia sự ấm êm thuận hòa.
Xanh như lá, đẹp như hoa
Bước sang xuân mới trẻ già yên vui.
Chúng con ____, ngụ tại ____
Trải tấm lòng thành, cúi xin chứng giám, nhất tâm cẩn trình.
Trên đây văn điệp, đã đủ nói bày, cúi xin Táo quân, dũ lòng nhận lấy.  Nay có điệp văn, làm bằng xin đốt.
(Tụng Tâm kinh, đốt điệp văn,  tán Tâm kinh:)
Bát nhã Tâm kinh Quán Tự Tại
Nên lòng không trở ngại
Vượt qua khổ hải
Đại minh thần chú diệt trừ tai
Năm uẩn không, pháp thể khắp sa giới
Năm uẩn không, pháp thể khắp sa giới.
Trên đây cung tiễn, đốt hóa vừa xong, công đức vô vàn, nhân lành tuyệt diệu, chúng con cúi đầu kính lễ ba ngôi thánh chúng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét