Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012

sai binh

muốn sai âm binh đi làm việc gì thì dùng bùa này đốt đi rồi kèm câu lệnh

khi xong việc thì dùng bùa này đốt để thu binh về phải cúng kèm 1 mâm cơm canh

2 nhận xét: