Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2012

彌勒救苦真經

佛說彌勒救苦經 彌勒下世不非輕
fó shuō mí lè jiù kǔ jīng mí lè xià shì bù fēi qīng 


領寶齊魯靈山地 拈花印證考三乘
lǐng bǎo qí lǔ líng shān dì niān huā yìn zhèng kǎo sān shèng


落在中原三星地 大證四川王桃心
luò zài zōng yuán sān xīng dì dà zhèng sì chuān wáng táo xīn 


天真收圓掛聖號 等待時至點神兵
tiān zhēn shōu yuán guà shèng hào děng dài shí zhì diǎn shén bīng 


雲雷震開戊己土 天下神鬼不安寧 
yún léi zhèn kāi wù jǐ tǔ tiān xià shén guǐ bù ān níng


親在仁天中華母 九蓮聖教歸上乘
qīn zài rén tiān zhōng huá mǔ jiǔ lián shèng jiào guī shàng shèng 


天花老母垂玉線 收圓顯化在古東
Tiān huā lǎo mǔ chuí yù xiàn shōu yuán xiǎn huà zài gǔ dōng 


南北兩極連宗緒 混元古策在中央
nán běi liǎn jí lián zōng xù hùn yuán gǔ cè zài zhōng yāng


老母降下通天竅 無影山前對合同
lǎo mǔ jiàng xià tōng tiān qiào wú yǐng shān qián duì hé tóng


嬰兒要想歸家去 持念當來彌勒經
yīng ér yào xiǎng guī jiā qù chí niàn dāng lái mí lè jīng 


用心持念佛來救 朵朵金蓮去超生
yòng xīn chí niàn fó lái jiù duǒ duǒ jīn lián qù chāo shēng 


識得西來白陽子 鄉兒點鐵化成金
shì dé xī lái bái yáng zǐ xiāng ér diǎn tiě huà chéng jīn 


每日志心常持念 三災八難不來侵
měi rì zhì xīn cháng chí niàn sān zāi bā nàn bù lái qīn 


要想成佛勤禮拜 常持聰明智慧心
yào xiǎng chéng fó qín lǐ bài cháng chí cōng míng zhì huì xīn 


休聽邪人胡說話 牢栓意馬念無生
xiū tīng xié rén hú shuō huà láo shuān yì mǎ niàn wú shēng 


老母降下真天咒 用心持念有神通
lǎo mǔ jiàng xià zhēn tiān zhòu yòng xīn chí niàn yǒu shén tōng 


滿天星斗都下世 五方列仙下天宮
mǎn tiān xīng dǒu dū xià shì wǔ fāng liè xiàn xià tiān gōng 


各方城隍來對號 報事靈童察的清
gè fāng chéng huáng lái duì hào bào shì líng tóng chá de qīng 


三官大帝慈悲主 赦罪天曹救眾生
sān guān dà dì cí bēi zhǔ shè zuì tiān cáo jiù zhòng shēng 


救苦天尊來救世 親點文部揭諦神 
jiù kǔ tiān zūn lái jiù shì qīn diǎn wén bù jiē dì shén 


八大金剛來護法 四位菩薩救眾生
bā dà jīn gāng lái hù fǎ sì wèi pú sà jiù zhòng shēng 


緊領三十六員將 五百靈官緊隨跟
jǐn lǐng sān shí liù yuán jiāng wǔ bǎi líng guān jǐn suí gēn

扶助彌勒成大道 保佑鄉兒得安寧
fú zhù mí lè chéng dà dào bǎo yòu xiāng ér dé ān níng


北方真武為將帥 青臉紅髮顯神通
běi fāng zhēn wǔ wéi jiāng shuài qīng liǎn hóng fǎ xiǎn shén tōng


扯起皂旗遮日月 頭頂森羅七寶星
chě qǐ zào qí zhē rì yuè tóu dǐng sēn luó qī bǎo xīng 


威鎮北方為帥首 肅清諸惡掛甲兵
wēi zhèn běi fāng wéi shuài shǒu sù qīng zhū è guà jiǎ bīng 


搭救原人鄉兒女 火光落地化為塵
dā jiù yuán rén xiāng ér nǚ huǒ guāng luò dì huà wéi chén 


四海龍王來助道 各駕祥雲去騰空
sì hǎi lóng wáng lái zhù dào gè jià xiáng yún qù téng kōng 


十方天兵護佛駕 保佑彌勒去成功
shí fāng tiān bīng hù fó jià bǎo yòu mí lè qù chéng gōng 


紅陽了道歸家去 轉到三陽彌勒尊
hóng yáng liǎo dào guī jiā qù zhuǎn dào sān yáng mí lè zūn 


無皇敇令寄下生 收伏南閻歸正宗
wú huáng chì lìng jì xià shēng shōu fú nán yán guī zhèng zōng


來往造下真言咒 傳下當來大藏經
lái wǎng zào xià zhēn yán zhòu chuán xià dāng lái dà zàng jīng 


嬰兒奼女常持念 邪神不敢來近身
yīng ér chà nǚ cháng chí niàn xié shén bù gǎn lái jìn shēn 


持念一遍神通大 持念兩遍得超生
chí niàn yí biàn shén tōng dà chí niàn liǎng biàn dé chāo shēng 


持念三遍神鬼怕 魍魎邪魔化為塵
chí niàn sān biàn shén guǐ pà wǎng liǎng xié mó huà wéi chén 


修持劫內尋路逕 念起真言歸佛令
xīu chí jié nèi xún lù jìng niàn qǐ zhēn yán guī fó lìng


南無天元太保 阿彌陀佛 十叩首 
nán wú tiān yuán tài bǎo ā mí tuó fó shí kòu shǒu 

DI LẶC CỨU KHỔ CHÂN KINH


Phật thuyết Di Lặc cứu khổ kinhDi Lặc hạ thế bất phi khinhLãnh bửu tề lỗ linh sơn địaNiêm hoa ấn chứng khảo tam thừaLạc tại trung nguyên tam tinh địaĐại chứng tứ xuyên vương đào tâmThiên chân thu viên quải thánh hiệuĐẳng đãi thời chí điểm thần binhVân lôi chấn khai mậu kỷ thổThiên hạ thần quỷ bất an ninhThân tại nhân thiên trung hoa mẫuCửu liên thánh giáo quy thượng thừaThiên hoa Lão Mẫu thùy ngọc tuyếnThu viên hiển hóa tại cổ đôngNam bắc lưỡng cực liên tông tựHỗn nguyên cổ sách tại trung ươngLão Mẫu giáng hạ thông thiên khiếuVô ảnh sơn tiền đối hợp đồngAnh nhi yếu tưởng quy gia khứTrì niệm đương lai Di Lặc KinhDụng tâm trì niệm Phật lai cứuĐóa đóa kim liên khứ siêu sinhThức đắc tây lai bạch dươngHương nhi điểm thiết hóa thành kimMỗi nhật chí tâm thường trì niệmTam tai bát nạn bất lai xâmYếu tưởng thành Phật cần lễ báiThường trì thông minh trí tuệ tâmHưu thính tà nhân hồ thuyết thoạiLao thuyên ý mã niệm vô sinhLão Mẫu giáng hạ chân thiên chúDụng tâm trì niệm hữu thần thôngMãn thiên tinh đẩu đô hạ thếNgũ phương liệt tiên hạ thiên cungCác phương thành hoàng lai đối hiệuBáo sự linh đồng sát đích thanhTam Quan từ bi Đại Đế chủXá tội tam tào cứu chúng sinhCứu khổ thiên tôn lai cứu thếThân điểm văn bộ yết đế thầnBát đại Kim Cang lai hộ phápTứ vị Bồ Tát cứu chúng sinhKhẩn lãnh tam thập lục viên tướngNgũ bách linh quan khẩn tùy cânPhù trợ Di Lặc thành đại đạoBảo hựu hương nhi đắc an ninhBắc phương chân võ vi tướng soáiThanh kiểm hồng phát hiển thần thôngXả khởi tạo kỳ già nhật nguyệtĐầu đỉnh sâm la thất bửu tinhOai trấn bắc phương vi soái thủTốc thỉnh chư ác quải giáp binhĐáp cứu nguyên nhân hương nhi nữHỏa quang lạc địa hóa vi trầnTứ hải long vương lai trợ đạoCác giá tường vân khứ đằng khôngThập phương thiên binh hộ phật giáBảo hựu Di Lặc khứ thành côngHồng dương liễu đạo quy giá khứChuyển đáo tam dương Di Lặc tônVô hoàng sắc lệnh ký hạ sinhThu phục nam diêm quy chánh tôngLai vãng tạo hạ chân ngôn chúTruyền hạ đương lai đại tạng kinhAnh nhi xá nữ thường trì niệmTà thần bất cảm lai cận thânTrì niệm nhất biến thần thông đạiTrì niệm lưỡng biến đắc siêu sinhTrì niệm tam biến thần quỷ phạVõng lạng tà ma hóa vi trầnTu trì kiếp nội tầm lộ kínhNiệm khởi chân ngôn quy Phật lệnh
Nam Mô Thiên Nguyên Thái BảoA Di Đà Phật.
Thập khấu thủ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét